WELLBIS BR. 51 - page 59

Nail Academy by Lara
Wellbis
59
]QDP WRĀDQ EURM 0HāXWLP PHQL QDMGUDçD MH ELOD RVYRMHQR
PMHVWR
JRGLQH X &HOMX NDGD VDP SRELMHGLOD V IUHH KDQG
tehnikom nadogradnje noktiju sa šablonom/gelom te bila ispred
natjeFateljiFa sa akrilom 9rlo sam sretna na sam spomen te
nagrade ,naĀe natjeĀem se od
godine kada sam kao
poĀetniFa osYojila mjesto 7o mi je bio Yjetar u leāa od tada sam
se sYe Yiše trudila 'o
godine se nisam popela na pobjedniĀko
postolje i zato sam zahvalna svim natjecateljicama koje su mi bile
dodatna motivacija vjerovala sam da þe mi uspjeti i uspjelo je 7e
godine osvojila sam dva prva mjesta takoāer i u =agrebu 2d tada
sam uvijek osvajala visokopozicionirana mjesta, a natjecanja su mi
postala i više nego izazovi; novi adrenalin, nove tehnike, novi dizajn
nokta te brzina
3ULĀDOH VPR GD VH QDNRQ WUHþH EHEH SULSUHPDå QD YHOLNL SRYUDWDN
VD VYRMRP QRYRP GHVWLQDFLMRP 0RçHå OL QDP RWNULWL JGMH /:
DNDGHPLMD RWYDUD VYRMD YUDWD L ]DåWR VL EDå WX ]HPOMX RGDEUDOD"
/$5$ 8çivam u novom projektu i çivotu u 9elikoj %ritaniji, gdje sam
se nedavno odselila 0enchester je grad u kojem pripremam projekt
2ne stroke Irench line edukacije, buduþi da postoji interes o mojoj
tehnici smile linije 9elika %ritanija je takoāer ´mjestoµ gdje sam prije
godina u /ondonu zapoĀela edukaciju diagnostiĀke manikure
sa -acTuie -eIIord, moje mentorice i za mene vjeĀnoga idola nail
designa 2d tada me uvijek vuklo srce; smatrala sam da tu mora biti
uspješno, što god zapoĀela
7YRMH ]QDQMH MH QHSURFMHQMLYR D WYRMD NQMLJD NRMX ]DYUåDYDå MH
åWLYR NRMH EL VYL PL YROMHOL LPDWL X VYRMRM ELEOLRWHFL SD QDP UHFL QHåWR
YLåH R QMRM .RPH VL MX QDPLMHQLOD"
/$5$ .njiga, ali bolje reĀeno udçbenik za poĀetnike sprema se za
tisak 6amo objavljivanje se oduçilo jer sam se posvetila majĀinstvu,
tako da þe biti i slaāe pri samoj objavi knjige .njiga je namijenjena
svima koje zanima sve o noktima, od osnove kao što su struktura
nokta do bolesnih stanja, od oblika do materijala za izradu umjetnih
noktiju te takoāer tehnike i kreativne osnovne, nail art ideje 0oçe
biti namijenjena profesionalcima, natjecateljima i svima koji mare o
tome kakve ruke imaju
7NR WL MH ELR QDMYHþD SRGUåND VYLK RYLK JRGLQD" .RJD EL L]GYRMLOD"
/$5$ 0oja najveþa potpora i pokretna sila mi je definitivno bio moj
najstariji sin Egidij GG, koji me je kroz sve godine slijedio, a da mi
nikad nije zamjerio moju odsutnost ili sate rada dugo u noþ 7akoāer,
ne bi bila to što jesam bez svoga muça, koji mi daje snagu, vjeru i
slobodu da lako i kreativno ostvarim i çivim svoje 0oji mlaāi sinovi su
moja motivacija za svaki dan i projekte koji tek dolaze 1o, moram
prebaciti glavnu ‘krivicu’ na svoju blisku i dragu prijateljicu bez koje
moji ciljevi ne bi mogli biti dostiçni, jer je ona ta koja je uvijek bila tu
za mene 7akoāer, moram spomenuti i moje klijentice, koje su me
kroz moja stvaranja Āinile i uĀenicom, davale mi podršku i vjeru i na
taj naĀin dale nova krila za dalje
äWD EL SRUXĀLOD VYLP PODGLP QDGDPD X VYLMHWX QMHJH QRNWLMX L
GL]DMQD"
/$5$ 1ajvaçnije što çelim poruĀiti je to da je posao koji radiš srcem,
ne za novac, najveþe bogatstvo =ato slijedite unutarnji glas,
prepustite se kreativnosti i teçite perfekciji svojih radova sa svakom
strankom 1atjeĀite se, ne radi dobrog plasmane, veþ radi dobrih
ocjena na tablici, koje þe vam dati smjernicu gdje ste dobri te na
Āemu trebate još raditi 1emojte se zadovoljiti prosjeĀnim, jer
1,7.2 1,-E 72/,.2 '2%$5, '$ 1E %, 02G$2 %,7, %2/-,
prosinac 2016.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68
Powered by FlippingBook